Spolek přátel karlovarského letiště

Článek 1

Název, forma, sídlo

Spolek přátel karlovarského letiště, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese K Letišti 132, Olšová Vrata, Karlovy Vary, PSČ: 360 01.

 

Článek 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili příznivci karlovarského letiště s cílem podílet se na připomínce tradic karlovarského letiště, podpoře jeho zachování a rozvoje s důrazem na dodržování pravidel vzájemného respektu ze strany samotného letiště, okolních obcí, návštěvníků a letecké obce. 

 

Článek 3

Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

připomínka tradic karlovarského letiště, osvětová činnost v oblasti možných přínosů letiště k podpoře a propagaci města i kraje, přispění k přátelskému soužití mezi obyvateli města a okolních obcí a uživateli a návštěvníky letiště, 

rozvoj a propagace všeobecného letectví na karlovarském letišti.

Článek 4

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. a) osvětová činnost, podpora tradic letiště, publikační činnost

 2. b) sdružování emeritních a stávajících příslušníků letecké obce

 3. c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, diskuzní panely) za účelem vytvoření přátelské platformy pro soužití letiště a jeho okolí

 4. d) účast ve správních i jiných řízeních, která se dotýkají činnosti letiště

 5. e) poskytování platformy pro propagaci letiště a Karlovarského kraje

 

Článek 5

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát právnická osoba, či fyzická osoba starší 16 let. Členem může být každý, kdo má zájem o letectví nebo Karlovarský kraj a bude přínosem pro hospodářské, organizační či společenské aktivity spolku, či ten, kdo v minulosti působil na Letišti Karlovy Vary, nebo v leteckých klubech.

Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky. Přihláška může být v tištěné, nebo elektronické podobě a musí obsahovat alespoň: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rok narození, spojení na žadatele, datum podání přihlášky a u tištěné podoby jeho podpis, u elektronické přihlášky bude podpis doplněn dodatečně.

Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své schůzi, nejbližší po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní zakládající schůze spolku.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor spolku a jeho další orgány a být volen do těchto orgánů,

 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,

 • hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,

 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Výbor spolku vede seznam členů a je odpovědný za jeho aktuálnost, především za zapsání nových členů a výmaz členů, jejichž členství zaniklo. Seznam členů je neveřejný, členové spolku si jej však mohou vyžádat.

 

Článek 6

Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, zaniknutím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí. O zániku členství rozhoduje výbor spolku.

 

Článek 7

Létající členství

„Létajícím členem“ spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba, která vlastní platné oprávnění k řízení letadel.

„Létající členství“ je členstvím ročním počínaje dnem přijetí přihlášky (přihláška se doručuje buď poštovní přepravou, osobně kterémukoliv členovi výboru spolku, nebo na mailovou adresu info@prateleletiste.cz) a zaplacením ročního poplatku. Výši poplatku určuje výroční schůze spolku a výše poplatku je účinná pro kalendářní rok následující po určení poplatku výroční schůzí spolku. Řádní členové spolku, již mají zájem být současně „létajícím členem“, hradí poplatek ve výši 30 % poplatku „létajícího člena“.

Výhody „létajícího členství“ nelze využívat pro komerční činnost „létajícího člena“ pod sankcí okamžitého zrušení členství bez náhrady.

„Létající člen“ má právo zejména:

 • využívat všech výhod, které spolek garantuje a které jsou účinné zveřejněním na webových stránkách spolku

 • účastnit se výročních schůzí spolku, bez hlasovacího práva

 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

 • po třech letech nepřetržitého „létajícího členství“ se stát řádným členem spolku, pokud o to požádá.

 

Článek 8

Orgány spolku

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

  1. schválila případné změny stanov,

  2. zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor spolku odvolala,

  3. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

  4. určila koncepci činnosti spolku na další období,

  5. stanovila výši členských příspěvků,

  6. schválila rozpočet spolku na příští období,

  7. zvolila čestné členy spolku,

  8. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

 2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

 3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou 2/3 přítomných.

 5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor spolku, který si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. V kompetenci výboru spolku je také odvolat předsedu a místopředsedu.

 6. Výbor spolku je tříčlenný. Jeho funkční období je pětileté. Výbor spolku se schází dle potřeby. Výbor spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

 7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění výboru.

 8. Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem, navenek zastupuje spolek kterýkoliv člen výboru samostatně.

 

Článek 9

Hospodaření spolku

 

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z dobrovolných členských příspěvků a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

 2. Spolek může vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

 3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi.

 4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

 

Článek 10

Závěrečná ustanovení

 

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 18. 7. 2019. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.

V Karlových Varech / rok 2020

Předseda spolku ing. Jaroslav Fiala, Csc.

Z naší fotogalerie